San'w (2019)

Transcription

Sé an jou kon lézot, ba yo tout la siel-la blé
É man la ka mandé bondjé fos pou viv apré’w
Man pa lé viv san’w

Man lévé, man bizaw, tout kò-mwen ka fè mwen mal
Manman té di sa pa té grav
Men bondjé té za sav
A ki pwen kè ou té las, a ki pwen ou té ni maw , man sipliyé’y pou’w rété la
Pou wè’w souri an dènié fwa
Ou rann mwen fiè, ou rann mwen fò , men ziè’w fèmen man pa ké sa fè’y tousel
Bondjé béni mwen lè i ba an granmanman kon’w
É sé an rev-mwen selman kè ou ké toupré
Dépi toupiti yo di sé wou man ka sanm
Man ké pléré’w jistan man pres toufé
Mami, sa ki an san-mwen sé sa ki an san’w
An mòso tjè-mwen ka pati épi’w

Sé an jou kon lézot, ba yo tout la siel-la blé
É man la ka mandé bondjé fos pou viv apré’w
Man pa lé viv san’w

É ou pòkò té menm la, man ja révé’w, man té paré ba’w
Pa ni prèmié randévou, koumanniè an té ké palé ba’w
Zot ja konnet an manman, ta-mwen an li menm té soulajé
I té pè an té fini tousel, malérez-la dékourajé
Men sé nou bondjé sélekt , alò sòw-la sélé
Nef mwa ba’w sa té two pou’w, ou rété ka maséré
Lanmen papa’w an séré, an la ka pousé pou ou sòti
Mwen ba tousa man té pé, tousa pou moun rivé fè’w sòti
Men i té ja two ta , two ta, two ta, two ta

Sé an jou kon lézot, ba yo tout la siel-la blé
É man la ka mandé bondjé fos pou viv apré’w
Man pa lé viv san’w (man pé pa viv san’w, non non )

Konbien fwa, man sipliyé lannuit pou man pé vini dòmi bò’w
Konbien fwa man fè wol tris, pou ou ban mwen chalè lapo’w
Man pé pa ka enmen lavi si man pa rayi lanmò’w
Man ké brilé an légliz si ou wè bondjé vini pran’w
Man pa lé tann kè sa ékri man pa pou lé zévidans
É sé pa pèsonn ki ké di mwen ki jou pou man vini gran
Sé pa an salop dè maladi ki pou arété tjè’w
Doktè-a ké di sa i lé di, mwen man pé pa viv san’w
Mwen entjet lè ou ka fèmen zié’w, man pè kè sé dènié fwa
Man grandi pas ou vini vié, é man ké toujou kriyé’w (papa…)

Sé an jou kon lézot, ba yo tout la siel-la blé
É man la ka mandé bondjé fos pou viv apré’w
Man pa lé viv san’w (man pé pa viv san’w non non)